China overview

Costal Metropoles: Beijing, Shanghai, Hong Kong
Ancient Empire: Xi'an, Hua Shan, Longmen Grottoes and Stelae
Maijishan and Min Shan: Maijishan Grottoes, Xuebao Din, Chuanzhu-Si, Jiuzhaigou
Sechuan: Leshan, Emei Shan, Dazu, Chongqing
Shandong: Qufu, Zoucheng, Jinan, T'ai Shan, Lu Shan
Yunan: Dali, Lijian, Tiger Leaping Gorge
Hunan: Yan Ping's Wedding, Long Hui, Changsha
Guilin: Yangshuo